Grupa LOEWE jest firmą rodzinną, zarząd­zaną przez właści­cieli od trzech poko­leń, z sied­zibą główną w Niemc­zech i oddziałami w Belgii, Luksem­burgu i Polsce. Od 1962 roku LOEWE to synonim kompe­ten­cji i jakości. Grupa LOEWE koncen­truje się na nastę­pu­ją­cych dzied­zi­n­ach działal­ności:

 • Konstruk­cje ognio­trwałe

 • Konstruk­cje pieców

 • Rozwią­za­nia syste­mowe

 • Budow­nictwo przemysłowe/naziemne

 • Prze­bu­dowy wnętrz

 • Doradztwo tech­niczne

LOEWE

SPEC­JA­LIŚCI

SPEC­JA­LIŚCI

Miejsce pracy: DĄBROWA GÓRNICZA

Co oferu­jemy?

 • Pracę dla rodzin­nej firmy LOEWE.

 • Możli­wość pracy w krajach Europy Zachod­niej co oznacza dla Ciebie wyższe wyna­grodze­nie.

 • Szko­le­nia i kursy poświad­c­zone certy­fi­ka­tem UDT oraz przez Insty­tut Spawal­nictwa (np. opera­torzy dźwi­gów towa­rowych z obsługą, hakowy, opera­tor suwnicy, ratow­nik gazowy, książeczka spawacza).

 • Konku­ren­cy­jne wyna­grodze­nie oraz premie moty­wa­cy­jne i premie świą­teczne.

 • Możli­wość uzys­ka­nia dodat­ko­wych pełno­płat­nych dni wolnych od pracy za pomysły popra­wia­jące BHP oraz za dobre wyniki w zakre­sie BHP.

Czego ocze­ku­jemy od Ciebie?

 • Podsta­wo­wej wiedzy o mate­riałach ognio­trwałych.

 • Umie­jęt­ności w zakre­sie prac ślusars­kich i spawal­nic­zych (włącz­nie z obsługą palnika)

 • Umie­jęt­ność czyta­nia i rozu­mi­e­nia podsta­wo­wych rysun­ków tech­nicz­nych

 • Doświad­cze­nie w zakre­sie obsługi torkret­nicy (mokrej i suchej) oraz obsługi piły (na mokro 
i sucho).

 • Prak­ty­cz­nego doświad­cze­nia w zakre­sie muro­wa­nia i wykła­da­nia mate­riałami ognio­trwałymi kadzi, konwert­orów, łuko­wych pieców elek­trycz­nych, wiel­kich pieców, pieców pokro­cz­nych 
i podob­nych urząd­zeń.

 • Umie­jęt­ność udzie­le­nia pierws­zej pomocy.

 • Goto­wości do pracy w systemie tzw. czter­obry­ga­do­wym.

Co może wpłynąć na Twoje wyna­grodze­nie?

 • Doświad­cze­nie w zarząd­za­niu bryga­dami.

 • Posia­dane certy­fi­katy UDT (np. Obsługa podes­tów rucho­mych, wiszą­cych, stac­jo­nar­nych; obsługa dźwi­gów towa­rowych z obsługą, opera­tor wózka widło­wego, książeczka spawacza, hakowy, opera­tor suwnicy).

 • Znajo­mość języka niemieckiego i/lub angie­lskiego.

 • Certy­fi­kat SCC.

 • Goto­wość do pracy zagra­nicą z LOEWE w krajach Europy Zachod­niej dla naszych klien­tów.

W przy­padku dodat­ko­wych pytań prosimy o kontakt: Prze­mys­ław Kolka +48 579 491 970
Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany, wyślij CV na adres: bewerbung@loewe-gmbh.de

APLI­KUJ TERAZ

Miejsce pracy: DĄBROWA GÓRNICZA

Co oferu­jemy?

 • Pracę dla rodzin­nej firmy LOEWE.

 • Możli­wość pracy w krajach Europy Zachod­niej co oznacza dla Ciebie wyższe wyna­grodze­nie.

 • Uzgod­niony z Tobą plan rozwoju i doksz­tałce­nia (np. upra­w­ni­enia na suwnice, książeczka spawacza).

 • Konku­ren­cy­jne wyna­grodze­nie oraz premie moty­wa­cy­jne i premie świą­teczne.

 • Możli­wość uzys­ka­nia dodat­ko­wych pełno­płat­nych dni wolnych od pracy za pomysły popra­wia­jące BHP oraz za dobre wyniki w zakre­sie BHP.

Czego ocze­ku­jemy od Ciebie?

 • Podsta­wo­wych umie­jęt­ności w zakre­sie prac murars­kich i ślusars­kich.

 • Chęci i goto­wości do zdoby­wa­nia doświad­cze­nia w wykła­da­niu mate­riałami ognio­trwałymi.

 • Umie­jęt­ność udzie­le­nia pierws­zej pomocy.

 • Goto­wości do pracy w systemie tzw. czter­obry­ga­do­wym.

Co może wpłynąć na Twoje wyna­grodze­nie?

 • Upra­w­ni­enia poświad­c­zone przez UDT.

 • Goto­wość do pracy zagra­nicą z LOEWE w krajach Europy Zachod­niej dla naszych klien­tów.

 • Znajo­mość języka niemieckiego i/lub angie­lskiego.

 • Certy­fi­kat SCC.

W przy­padku dodat­ko­wych pytań prosimy o kontakt: Prze­mys­ław Kolka +48 579 491 970
Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany, wyślij CV na adres: bewerbung@loewe-gmbh.de

APLI­KUJ TERAZ

KONTAKT

Chcesz apli­ko­wać?

Przyj­muję do wiado­mości poli­tykę prywat­ności. Wyrażam zgodę na gromadze­nie i przechow­y­wa­nie moich danych i odpo­wiedzi na moje zapy­ta­nie w formie elek­tro­nicz­nej. Zgodę można w każdej chwili wyco­fać za pośred­nict­wem poczty elek­tro­nicz­nej, wysyła­jąc e-mail na adres info@loewe-gmbh.de.

Masz więcej pytań?

Infor­macje można również znaleźć na naszej stro­nie inter­neto­wej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ